PRIVACYVERKLARING

De bescherming van persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) is voor ons van cruciaal belang. Daarom willen wij de gebruikers van onze Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) op een transparante manier informeren over hun rechten met betrekking tot de Persoonsgegevens die via deze Diensten worden verzameld en verwerkt, met inachtneming van de Algemene Verordening Bescherming Persoonsgegevens (de 'GDPR') die op 25 mei 2018 in werking is getreden


ARTIM NV, een naamloze vennootschap met zetel te B-2930 Brasschaat, Ter Borcht 3 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder ondernemingsnummer 0404.683.505 (RLE Antwerpen - Afdeling Antwerpen) (hierna "JIVE", "wij", "onze" of "ons"), hecht veel waarde aan de bescherming van de gegevens van de personen met wie wij in contact staan. Uw Persoonlijke Gegevens zijn immers de uwe! Met dat in het achterhoofd hebben we deze Privacy Policy opgesteld, waarin we in detail beschrijven hoe we Persoonsgegevens verzamelen en verwerken.


Dit Privacybeleid is van toepassing op (i) de mobiele applicatie "JIVE" ("Mobiele App"),(ii) de website van JIVE ("Website", www.jivetogether.be) en (iii) alle andere diensten en communicaties van en met JIVE (De punten (i) tot (ii) worden hierna gezamenlijk de "Diensten" genoemd).


JIVE heeft een rideshare-platform ontwikkeld, toegankelijk in de vorm van een Mobiele App (zoals gedefinieerd in de T&C en ToU), dat is ontworpen om chauffeurs (zoals gedefinieerd in de T&C en ToU) die naar een bepaalde bestemming rijden in contact te brengen met Jivers (zoals gedefinieerd in de T&C en ToU) die in dezelfde richting rijden, en vice versa, zodat ze de kosten van een dergelijke rit kunnen delen en de CO2-uitstoot samen kunnen verminderen.


Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door, want deze bepalingen kunnen belangrijk voor u zijn. Als u vragen hebt of meer informatie wenst, of als u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens wilt uitoefenen, zoals uiteengezet in paragraaf 8, neem dan contact met ons op via info@jivetogether.be of +324 94 60 48 61.


1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

JIVE treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden verzameld in verband met het gebruik van de Diensten.


2. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens' zijn volgens de GDPR alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u direct of indirect te identificeren. Onder Persoonlijke Gegevens vallen dus alle gegevens die wij op een of andere manier aan u kunnen koppelen, zoals uw kenteken, e-mailadres, adres, telefoonnummer of het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt.


3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en wanneer?

In het kader van de Diensten die JIVE levert, verzamelt en verwerkt JIVE de volgende gegevens via de JIVE Mobiele App:


U kunt onze Mobiele App bezoeken/ontdekken zonder ons te informeren over wie u bent of informatie over uzelf te onthullen. Verder beginnen we pas met het verzamelen van Persoonsgegevens wanneer u deze zelf verstrekt op onze Mobiele App - afhankelijk van uw rol (geregistreerde Gebruiker/Driver/Jiver) - die zou kunnen bestaan uit: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, ETA (locatiegegevens), financiële gegevens (zoals uw bankpasgegevens en rekeningnummer en andere contactgegevens of informatie die u aan ons verstrekt (bijv. type auto, kenteken)) door:


4. Waarom verwerken wij uw Persoonsgegevens en wat is de wettelijke basis daarvoor?

Enerzijds verwerken wij uw Persoonsgegevens op basis van uw toestemming, anderzijds verwerken wij deze om ons in staat te stellen onze Diensten te leveren voor de uitvoeringvan een overeenkomst waarbij u partij bent of voor de uitvoering van de vereiste precontractuele maatregelen.

Wij zullen u geen direct marketing informatie sturen zonder uw toestemming of, in die gevallen waarin uw toestemming niet vereist is, wanneer u heeft aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze meldingen via de link in de periodieke marketingberichten die wij sturen

De Persoonsgegevens die worden verzameld, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:


5. Wie heeft toegang tot uw Persoonlijke Gegevens en stellen wij uw Persoonlijke Gegevens ter beschikking aan derden?

Wederzijds vertrouwen is voor JIVE van groot belang en daarom willen wij u verzekeren dat uw Persoonsgegevens alleen voor interne doeleinden worden gebruikt en voor zover dat nodig is voor het bereiken van de genoemde doeleinden. 


Wees u ervan bewust dat JIVE uw Persoonlijke Gegevens om de volgende redenen aan onafhankelijke bedrijven of dienstverleners ter beschikking kan stellen:


Wij hebben deze externe partijen zorgvuldig geselecteerd en controleren deze regelmatig om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens en privacy beschermd blijven. Wij verplichten al deze externe partijen contractueel om de nodige garanties te geven dat passende organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw Persoonsgegevens en privacy te beschermen. Alle informatie die aan derden ter beschikking wordt gesteld, wordt door deze partijen alleen gebruikt voor de diensten die zij aan ons leveren.


Verder is JIVE bij wet verplicht om uw Persoonsgegevens ter beschikking te stellen wanneer dit op grond van een wet, decreet of verordening of op grond van een rechterlijke uitspraak vereist is.


We zouden de bedrijfsstructuur van JIVE kunnen veranderen door de rechtsvorm ervan te wijzigen, zodat het bedrijf kan blijven groeien. We kunnen ook dochterondernemingen, afdelingen of divisies van het bedrijf oprichten, verkopen of overnemen. In het geval van een dergelijke transactie wordt de klantinformatie samen met het deel van de onderneming dat het voorwerp uitmaakt van een overdracht overgedragen. Wanneer Persoonsgegevens worden overgedragen aan een derde partij, zal JIVE ervoor zorgen dat dit gebeurt in overeenstemming met dit Privacybeleid en de relevante wetgeving met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens. 


6. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Tenzij anders is toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw Persoonsgegevens slechts bewaren zolang wij dit noodzakelijk achten voor het bereiken van de doelstellingen waarvoor de Persoonsgegevens worden verzameld in overeenstemming met artikel 4, en in ieder geval niet langer dan tot het moment waarop een van de hieronder genoemde gebeurtenissen zich voordoet:


In ieder geval verbinden wij ons ertoe uw Persoonsgegevens binnen dertig (30) kalenderdagen na het optreden van een van de bovengenoemde gebeurtenissen te verwijderen, tenzij anders is toegestaan of vereist door de toepasselijke wetgeving.


In ieder geval worden de Persoonsgegevens die wij verkrijgen en die worden verwerkt voor commerciële of marketingdoeleinden, 5 jaar na de laatste keer dat wij met u in contact zijn geweest, verwijderd.


Alle Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid opgeslagen gedurende de periode dat ze moeten worden bewaard.


7. Worden uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte doorgegeven?

JIVE zal geen persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).


8. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?

Onder de GDPR heeft u een aantal rechten, die hieronder zijn samengevat. Indien u de volgende rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons een brief sturen naar ARTIM NV, B-2930 Brasschaat, Ter Borcht 3 of een e-mail naar info@jivetogether.be.


Wij zullen u zo snel mogelijk voorzien van de informatie die u nodig heeft en/of de stappen nemen die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. In alle gevallen streven wij ernaar om binnen een maand na ontvangst van uw verzoek te reageren, wat kan worden verlengd tot twee maanden als het verzoek zeer complex is of als er sprake is van een grote hoeveelheid verzoeken.


Wij voeren onze verwerkingsactiviteiten uit op basis van vertrouwen, wat betekent dat u het recht heeft om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder verleende toestemming, voordat deze wordt herroepen. 


8.1. Het recht van toegang tot de gegevens

U heeft het recht geïnformeerd te worden of JIVE uw Persoonsgegevens verwerkt en, indien dit gebeurt, toegang te krijgen tot deze Persoonsgegevens en de volgende informatie te ontvangen:


8.2. Het recht op overdracht van gegevens

U hebt ook het recht om per e-mail een kopie te ontvangen, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, van de Persoonsgegevens die u aan JIVE hebt verstrekt, zodat u deze aan een andere beheerder kunt verstrekken of zodat wij deze, op uw verzoek en waar dat technisch mogelijk is, aan een andere beheerder kunnen verstrekken. Het aanvragen van een dergelijke kopie is gratis. Indien U bijkomende kopieën van uw Persoonsgegevens vraagt, kan JIVE een redelijke vergoeding vragen om de administratieve kosten ervan te dekken.


8.3. Het recht op correctie en aanvulling van gegevens

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens kosteloos te laten corrigeren of wijzigen, wanneer uw Persoonsgegevens onvolledig of onjuist zijn of wanneer deze op onrechtmatige wijze worden verwerkt. Ook heeft u het recht om onvolledige Persoonsgegevens te laten vervolledigen, onder meer door het afgeven van een aanvullende verklaring ter zake.


8.4. Het recht op het wissen van gegevens (het "recht om te worden vergeten")

U hebt het recht om te eisen dat uw Persoonlijke Gegevens die door JIVE zijn verzameld, worden verwijderd in de volgende gevallen:


Mocht u eisen dat uw Persoonsgegevens worden verwijderd, dan dient u zich ervan bewust te zijn dat wij bepaalde Persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.


8.5. Het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking en deze te beperken

U heeft ook het recht om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken wanneer:


Bovendien hebt u het recht om uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde te herroepen, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw herroeping van de toestemming.


8.6. Het recht om een klacht in te dienen

Wij helpen u uiteraard graag als u een klacht heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens die u indient bij info@jivetogether.be of door te bellen naar +32 4 9460 48 61. U heeft ook het recht om, op grond van de GDPR, een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons, door middel van een kennisgeving:


9. Hoe worden uw persoonlijke gegevens beveiligd?

JIVE streeft ernaar de organisatorische, technische en procedurele garanties te bieden die nodig zijn voor de bescherming van de persoonsgegevens. Deze veiligheidsmaatregelen zijn bedoeld om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of ongeoorloofde toegang, of tegen het kopiëren, gebruiken, wijzigen of openbaar maken ervan.


10. Wijzigingen

Om verschillende redenen kunnen wij dit Privacybeleid corrigeren, aanvullen of wijzigen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door middel van een kennisgeving op onze Mobiele App, en de versie en datum bij het begin van dit Privacybeleid zal dienovereenkomstig worden gewijzigd. Indien nodig zullen wij u opnieuw om toestemming vragen.


Eerdere versies van dit Privacybeleid zullen worden opgeslagen in onze archieven en kunnen te allen tijde worden opgevraagd door een e-mail te sturen naar info@jivetogether.be .